UPUTE ZA IZRADU I OBRANU ZAVRŠNOG RADA

Dalje u prilozima nalaze vam se Naputci za izradu i obranu završnog rada, posebno za četverogodišnje i trogodišnje smjerove.

NAPUTAK - ČETVEROGODIŠNJI          NAPUTAK - TROGODIŠNJI

Na kraju, u prilozima vam se nalaze upute kako u programu Microsoft Word napraviti određene stvari koje će vam trebati prilikom izrade završnog rada. Kako numerirati stranice od određene stranice, kako napraviti tablicu sadržaja te kako, na kraju, pravilno citirati određenu literaturu.